concept_logo2Fordonstvätt.se

 

Biltvätt - fordonstvätt

- Efterpolering av vatten, som passerat befintlig oljeavskiljare

 

Vi har under 20 års tid, sålt vattenreningssystem till svenska och utländska kunder. Till fordonstvättar levererar vi system som efterpolerar det vatten som redan har behandlats i en befintlig oljeavskiljare, men som ändå innehåller för höga halter av tungmetaller och oljerester. 

 

Föroreningar i vattnet från fordonstvätt, förekommer bl a i form av olja och giftiga metaller. Undersökningar har visat på höga halter av tungmetaller och mineralolja i spillvatten från fordonstvättar. Detta kan även gälla anläggningar, som har riktigt dimensionerad oljeavskiljare

 

Det finns ingen standardlösning, utan i varje enskilt fall, utgår vi ifrån en vattenanalys av det aktuella vattnet. Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti.

 

Exempel på vattenreningsystem för fordonstvätt

 

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>

 

ef-fns

 

Cirkulerande flerstegsprincip vid fordonstvätt

Vårt system är uppbyggt på att tvättvattnet cirkulerar igenom flera olika filter och sedan tillbaka till en mellanlagringstank.

På bilden nedan visas exempel med tre påstryckfilter, men man kan även använda två påstryckfilter eller större tryckfilter. 

Fördelen med flerstegsprincipen, är att man uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar.

 

Beskrivning av bilden nedan

1. Vattnet rinner från spolplattan (1) ner i slam- oljeavskiljaren, klass 2.  (Enbart gravimetrisk avskiljare)

2. Därefter pumpas vattnet över från slam- oljeavskiljaren till en mellanlagringstank. (2) En nivåvippa styr pumpen. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse. (3) Filterpåsen är enkel att byta och filtrerar grövre partiklar.

3. I mellanlagringstanken sitter en nivåvippa som styr en pump. (4) Pumpen pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken.  Vattnet behandlas därmed flera gånger. (5)


4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en trevägsventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6). Ventilen styrs av en nivåvippa.

 

5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

 

fordonstvätt-oljeavskiljare-web-2

 

 

 

Vi erbjuder följande vattenfilter, för efterpolering av tvättvatten:

 

 • Selektiv jonbytare för vattenrening av tungmetallerna bly, kadmium, krom, nickel och zink 

 • Påstryckfilter med filterpåsar som absorberar olja- och petroleumprodukter

 • Aktiv kolfilter för vattenrening av olja, lösningsmedel mm.

 

Selektiv jonbytare för vattenrening av tungmetaller

Anläggning för rening av vissa typer av metallhaltigt tvättvatten. Denna typ av anläggning används, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning.

 

I vårt sortiment, finns två typer av selektiva jonbytare.

 

För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad. 

För större flöden finns tryckfilter inom intervallet: 0,5-100 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ FNS, framställs i olika standardmoduler. Läs mer>>

 

Tungmetallerna i tvättvattnet, kan delas in i två huvudgrupper:

 • Tungmetaller som är bundna i partikelform och som kan filtreras mekaniskt med filterpåsar

 • Tungmetaller i jonform, som renas med selektiv jonbytarmassa

 

Effektiv vattenrening av tungmetaller

Vid vattenrening av tungmetaller, använder vi selektiv jonbytarmassa.

Tester och installerade system visar på en mycket effektiv vattenrening.

Här följer två exempel:

 

Zink

I det obehandlade vattnet, var zinkhalten 900 µg/l        

Efter rening med förfilter och selektiv jonbytarmassa, reducerades zinkhalten

till 12 µg/l. Detta motsvarar en minskning med 99 % av metallinnehållet.
             
Kadmium 
Vid ett lakvattenprojekt innehöll vattnet en kadmiumhalt på 50 µg/l . Kravet var att reducera innehållet till under gränsvärdet på 2,5 µg/l. 
Efter vårt filter med selektiv jonbytarmassa, låg utgående kadmiumhalt på 0,24 µg/l.

Totalt kunde 4000 m3 vatten renas, innan jonbytarmassan var förbrukad och byttes ut. 

 

Fler testresultat vid vattenrening av tungmetaller>>


 

Stativmonterade anläggningar

Vi bygger kundanpassade vattenreningssystem, som behandlar vattnet i flera steg.

 

 

 

Pastryckfilter-stativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Container

Vi bygger även kompletta contanier, efter kundens önskemål. Kontakta oss gärna, för mer information.

Exempel på utrustning:

 

 • Påstryckfilter
 • Tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol, bark eller selektiv jonbytarmassa
 • Pumpar
 • Uppsamlingstankar
 

Marksanering vattenrening          Mekanisk rening

 


Mobil vattenreningsanläggningBåttvätt-video

Vi har utvecklat en komplett mobil reningsanläggning, som är lämplig att använda för rening av mindre mängd tvättvatten.
Den mobila vattenreningsanläggning behandlar vattnet i flera olika steg, med olika typer av filtermassa. Därmed får man en bred behandlingseffekt, även om vatteninnehållet varierar.
Se video>>

Filterbehållarna och pumpen, är monterad på en vagn. När tvättningsarbetet är klart, rullas anläggningen in i tex ett förråd eller garage.
Gå till webbutik>>

En komplett mobil reningsanläggning består av en 200 liters behållare, som med hjälp av vaccum suger upp tvättvattnet. En tryckluftdriven pump (kompressor ingå ej) pumpar sedan vattnet genom ett grovfilter (270 my) och vidare igenom två påstryckfilter för rening av tungmetaller i partikel- och jonform.
Påstryckfiltret skall inte backspolas och därmed producerar man inget backspolvatten, som skall skickas vidare som miljöfarligt avfall.

 • Effektiv filtrering av tungmetaller och lösningsmedel
 • Man behöver ingen spolplatta, utan fordonet kan tvättas på en presenning eller gummiduk.
 • Vattnet kan sugas upp med det medföljande dammsugarmunstycket.
 • Det är enbart filterpåsen med tillhöranade innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall
 • Färgrester samlas effektivt upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen. 
 • Vattnet kan cirkulera flera gånger genom filtren, för optimal filtrering 
 • Den mobila reningsanläggningen kan rullas upp på en släpvagn och flyttas till andra platser.
 • Det är mycket enkelt att rengöra grovfiltret och byta filterpåsar

 

 

mobil-vattenrening2

 


Påstryckfilteref5_2

Våra påstryckfilter erbjuder ett flexibelt system, som anpasas efter varje enskilt fall. Beroende på vatteninnhållet, renas vattnet i ett eller flera olika påstryckfilter, med olika filterpåsar.

 

Filterpåsar för oljefiltrering typ TEX

TEX-påsen är gjord av polypropylen och är invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta skumgummiliknande lager är av vävd polypropylen. Vid temperaturer på upp till 80°C tål TEX-påsen både syra, alkali och neutrala ämnen. Påsen kan inte återanvändas.

Denna typ av påse används för mer oljehaltiga vätskor. Polypropylenlagret på påsen reducerar risken för snabb tilltäppning eftersom oljan inte absorberas i filterpåsens lager.

 

Reningsresultat

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med TEX-påsen ner till 25 mg.

 

Filterpåsar för oljeabsorbtion typ ABS

Filterpåsen ABS är gjord av polypropylen liksom TEX påsen, men är fodrad med ett oljeabsorberande material. Det absorberande materialet är polypropylen smält i en speciell process. Påsen tål syra, alkali och neutrala ämnen vid temperaturer upp till 80°C. Den kan inte återanvändas. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift.

 

 

Filterkudde för oljeabsorbtion typ ABS

ABS-kudden är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv absorbtionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C. Flöde 5 m3/h.

Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.

 

Exempel på kemikalier som kan behandlas med ABS-kudde

 

Aceton

Acrolein

Allyl Chloide

Benzene

Butul Acetate

Bytyric Acid

Cyclohexane

Ethyl Benzene

Isoprene

Methyl

Methacrylate 

Naphtalene

Styrene

Toulene

Triethyl amine

Vinyl Acetate

Xylene

 

                       img_5601

 

Specialpåse med täta sidor och öppning i botten

Denna speciella filterpåse släpper bara igenom vätska i botten. Den kan fyllas med selektiv jonbytarmassa eller aktivt kol. När fyllningen är förbrukas, öppnas locket på påstryckfiltret och fyllningen byts ut.

 

Filterpatron DMA-oil-absorptionTM

 

Denna filterpatron används tillsammans med ett påstryckfilter, samt en speciell filterinsats.

Det finns många verksamhetsområden inom industrin, t ex. olje- och bensinbranschen, maskinindustri mm som har problem med oljehaltigt spillvatten. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används, behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift, se sortimentet ovan.

Med hjälp av DMA-oil-absorptionTM filtret reducerats vattnets oljeinnehåll väsentligt och kan komma ner till en koncentration under 5 ppm.

DMA Sorption är baserat på den nyutvecklade filtreringsprincipen, som används för Multiple Layer CartridgeTM (MLC) patroner.

Filtret är typgodkänt av Lloyd's Register (Certificate no.: SAS PO30092).

Läs mer>>

.

img_5534